Traumebevidst tilgang / TBT

Traumebevidst tilgang (TBT)

Traumeklinikken er, som kursusvirksomhed, specialister i Traumebevidst tilgang. Metoden er med succes blevet brugt i udlandet til alt fra nedbringelse af vold og drab og brug af tvang i psykiatrien, fængsler og samfund, til en måde at møde sårbare borgere og klienter i social- og sundhedssektoren, hvor man ikke har specialiseret traumeviden.

Hvad er TBT?

At arbejde traumebevidst er en organisatorisk tilgang og ikke en specifik behandlingsmetode. Den traumebevidste tilgang gennemsyrer en hel organisation og den personales måde at agere på, med det formål at møde patienten/borgeren som en helhed. Der er et massivt antal
patienter i psykiatrien og mange borgere, som lever i social udsathed eller har psykiske vanskeligheder, der bærer på et eller flere traumer. Det betyder, at de ud over deres øvrige udfordringer kæmper med grundlæggende følelser af frygt og magtesløshed, som påvirker deres funktionsevne og trivsel negativt. Hvis patienten/borgeren ikke oplever at blive set, hørt og mødt med forståelse for sine traumer, kan vedkommende føle utryghed og mistillid og være i forhøjet alarmberedskab i mødet med psykiatrien/det sociale system. Dette vanskeliggør udbyttet af behandlingen eller den sociale indsats. Metoden har vist sig at være effektiv, ikke blot for den enkelte patient/borger, men også for medarbejdere. Forsøg med traumebevidst tilgang i Danmark har medført større medarbejdertilfredshed, en oplevelse af at blive mødt som helt menneske for patienter og borgere og bedre slutresultater fordi metoden fremmer kommunikation og samarbejde.
 

Traumeklinikken udbyder både fysiske og online kurser og uddannelser i TBT

På vores kurser kommer du i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann og hendes kollegaer. Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer og deres behandling i mere end 15 år. Hun har været medlem af regionernes “Nationale TBT Center” siden dets opstart i 2019 og har i den sammenhæng været en af pionererne bag TBT i Danmark. Cæcilie har mange års erfaring som underviser både i regionspsykiatrien såvel som i private organisationer og tilbud.

Vores kurser
i Traumebevidst tilgang sikrer, at du får:

  • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
  • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering
  • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
  • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
  • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Cæcilie Böck Buhmann

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger om kerneindsatser i forbindelse med traumebevidst socialt arbejde

Social- og Boligstyrelsen offentliggjorde for nylig en publikation med fagligt indhold understøttet af Traumeklinikkens Cæcilie Böck Buhmann. Der er desuden etableret en ansøgningspulje, til “at færdigudvikle en model for Traume-Bevidst Tilgang (TBT) i arbejdet med socialt udsatte voksne i kommuner og sociale tilbud.” I anbefalingerne står der: “Mange borgere, der modtager en social indsats, har skjulte traumer, der kan hæmme samarbejdet med fagpersoner. TBT tager udgangspunkt i, at en borger, der oplever tryghed, kontrol og ejerskab vil have færre traumereaktioner i kontakten med fagprofessionelle og dermed også få større udbytte af samarbejdet og den sociale indsats, der tilbydes.”

De 4 kerneindsatser gælder følgende:

1. Opbyg viden om traumer og kompetencer til at arbejde traumebevidst, så borgeren oplever at blive set, hørt og forstået.

2. Lad borgerens egne perspektiver være styrende for indsatsen, så borgeren oplever kontrol, ejerskab og mestring.

3. Opbyg tillid og tryghed sammen med borgeren, så borgerens nervesystem bliver beroliget, og borgeren føler sig tryg ved at give udtryk for egne perspektiver og behov.

4. Tilpas de fysiske rammer, så de bidrager til borgerens fysiske og psykiske tryghed.

Sådan kan du arbejde traumebevidst med socialt udsatte voksne

Det kan være afgørende for udsatte voksnes udbytte af sociale indsatser, at sociale tilbud forholder sig til sammenhængen mellem borgernes traumer og deres adfærd. En ny rapport præsenterer viden om, hvordan sociale tilbud kan arbejde traumebevidst ved bl.a. at understøtte tillid, tryghed og empowerment i mødet med borgeren.

Selvom mange fagpersoner allerede i dag har viden om traumer og traumereaktioner, viser erfaringer også, at det er udfordrende at arbejde med tilgangen i praksis.

Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE om at gennemføre en vidensafdækning med fokus på, hvordan en traumebevidst tilgang (på engelsk Trauma Informed Care) kan anvendes på socialområdet i Danmark. Rapporten kan finder på socialstyrelsens hjemmeside.

Hvorfor ikke møde alle som om, de har et traume?

Op imod halvdelen af den danske befolkning har været udsat hændelser, der er så voldsomme, at de kan udløse traumereaktioner Med en traumebevidst tilgang kan blandt andet psykologer, læger og socialrådgivere blive bedre til at møde de traumatiserede.

Det er ikke kun i psykiatrien, at det er en god idé at gå mere traumebevidst til værks, fortæller Cecilie Böck Buhmann.

”Det er det alle steder i samfundet, hvor man arbejder med potentielt traumatiserede. Det kan være i kommunernes arbejde med langtidssygemeldte, skoler i belastede områder, i asylcentre eller i fængsler. Men det er det også hos den praktiserende læge eller hos ergoterapeuten. Vi ved, at traumer er udbredte, så man kan godt antage, at en stor del af de borgere, man møder, er traumatiserede,” siger Cæcilie Böck Buhmann.

Bog om Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.

Mere information om TBT

Menu