Traumebevidst tilgang / TBT

TRAUMEBEVIDST TILGANG

Oplæg på temadag / kursus / uddannelse etc. i Traumebevidst tilgang.

Vær med, når vi inden længe tilbyder dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann og hendes kollegaer, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

  • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
  • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering
  • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
  • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
  • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi

Sådan arbejder du mere traumebevidst

Et stort antal borgere eller patienter med psykiske sygdomme bærer på et eller flere traumer, men i mange tilfælde bliver symptomerne på traumer og traumereaktioner ikke opdaget, og personen får derfor ikke den rette hjælp.

Ved en traumebevidst tilgang (TBT) indtænker vi traumer og traumereaktioner i den brede helheds- og recovery-orienterede tilgang. I stedet for at spørge: ”Hvad er der galt med dig?”, så arbejder tilgangen med at spørge: ”Hvad er der sket med dig?”. Gennem åbenhed og nysgerrighed ser vi bagom symptomer eller diagnoser – og vi forsøger at forstå, hvad det er, der ligger til grund for personens lidelser. Måske dækker lidelsen over et traume?

TBT handler om at møde borgere eller patienter med psykiske sygdomme som mennesker med hver deres traume – og at tilgå personen med større forsigtighed og opmærksomhed.

Traumer kan dog ikke forklare alle psykiske sygdomme, og en traumebevidst tilgang kan ikke på mirakuløs vis helbrede alle mennesker med en psykisk sygdom – men til gengæld kan konflikter og komplikationer som f.eks. vold, selvskade og hyppige indlæggelser forebygges eller håndteres bedre, hvis vi har en grundlæggende forståelse af traumer og traumereaktioner. Dette vil give os en bedre oplevelse af mestring, og borgerne/patienterne vil få en øget oplevelse af at blive forstået og mødt.

Hvad er TBT?

Trauma Informed Care er udviklet i USA. I 1998 blev ACE (Adverce Childhood Experiences) studiet gennemført der viste en sammenhæng mellem traumer i barndommen og en lang række af negative effekter senere i livet (f.eks. misbrug eller hjertesygdom). I 2001 udgav Harris og Fallot bogen ”Using Trauma Theory to Design Service Systems” der beskrev hvad der skulle til for at skabe trauma-bevidste pleje- og behandlings systemer. Samme år skabte 12 stater et uformelt netværk (State Public Systems Coalition On Trauma) for at dele ideer og understøtte udviklingen af traume-bevidste pleje- og behandlings systemer i USA. Dette udviklede sig de næste år og i 2004 blev en liste af kriterier, om hvordan man opbyggede traume-bevidste systemer, udgivet (Trauma Services Implementation Toolkit for State Mental Health Agencies, Jennings, 2004). Samme år begyndte US Federal Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) arbejdet med at beskrive, udvikle, undervise og forske i området og herefter bredte det sig ud over verden. Den danske oversættelse af TIC er blevet TBT (Traume-Bevidst Tilgang).
 
I forbindelse med TBT defineres et traume som: Et traume opstår efter en enkelt episode, flere episoder eller et sæt af omstændigheder, der opleves af den enkelte som fysisk eller emotionelt skadelige eller livstruende og som vedvarende påvirker individets funktionsevne og mentale, fysiske, sociale, emotionelle eller spirituelle trivsel i negativ retning.
 
TBT er ikke en behandlingsform, som f.eks. traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi, eksponeringsterapi eller EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), men en overordnet pleje- og behandlingsmæssig tilgang.
 
En psykiatrisk organisation (her menes hospital/afdeling/afsnit/bo-institution/etc.) kan defineres som værende traume-bevidst eller at arbejde med TBT, når alle medarbejdere i organisationen har en forståelse af traumers indgribende effekt på individet, familier, grupper, organisationer og samfund. Organisationen skal som helhed aktivt undgå re-traumatisering ved at medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomer på traumer hos patienter, pårørende, personale og andre involverede i organisationen. Denne viden om traumer skal integreres i politikker, procedurer og praktiske handlinger. En traume-bevidst tilgang inkluderer seks principper: 1) sikkerhed, 2) pålidelighed og gennemsigtighed, 3) peer-støtte, 4) samarbejde og gensidighed, 5) empowerment og 6) kulturelle, historiske og kønsmæssige problemstillinger1.

Hvorfor ikke møde alle som om, de har et traume?

Op imod halvdelen af den danske befolkning har været udsat hændelser, der er så voldsomme, at de kan udløse traumereaktioner Med en traumebevidst tilgang kan blandt andet psykologer, læger og socialrådgivere blive bedre til at møde de traumatiserede.

Arbejde traumebevidst med socialt udsatte voksne

Det kan være afgørende for udsatte voksnes udbytte af sociale indsatser, at sociale tilbud forholder sig til sammenhængen mellem borgernes traumer og deres adfærd. En ny rapport præsenterer viden om, hvordan sociale tilbud kan arbejde traumebevidst ved bl.a. at understøtte tillid, tryghed og empowerment i mødet med borgeren.

Bog om Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.

Virtuel forelæsning 28. januar 2021 kl. 14.00-15.30

Anledningen af udgivelsen af bogen ”Traumer i Psykiatrien” af Cæcilie Buhmann og Sofie Folke på Hans Reitzels forlag d. 7/1-2023 sætter vi fokus på at arbejde med en Traumebevidst tilgang (TBT) i psykiatrien.

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du og din arbejdsplads efterfølgende se forelæsningen online med samme link.

I anledningen af udgivelsen af bogen ”Traumer i Psykiatrien” af Cæcilie Buhmann og Sofie Folke på Hans Reitzels forlag d. 7/1-2021 sætter vi fokus på at arbejde med en Traumebevidst tilgang (TBT) i psykiatrien.

Tilgangen opstod i USA og har været anvendt i en årrække. Dens for-mål er at indrette serviceydelser på en måde, så der tages højde for, at langt størstedelen af servicens brugere har oplevet alvorlige traumer og sandsynligvis har variationer af traumereaktioner. Der er tale om en tilgang og ikke en behandlingsmetode. Det vil sige, at det handler om vores kultur, vores organisations fysiske indretning, den måde vi hånd-terer patienter og medarbejderes traumer og den ledelsesmæssige un-derstøttelse af dette. Tilgangen har været anvendt i sundhedsvæsenet, skolesystemet og fængselssystemet som en måde at mindske vold og magtanvendelse og forbedre personalets trivsel og brugernes tilfreds-hed med serviceydelserne.

I foråret 2019 blev der grundlagt et dansk Nationalt TBT Center med deltagelse af direktion, medarbejdere, forskere og brugere fra alle fem regioner. Sigtet er at mindske tvang og fremme recovery og trivsel blandt patienterne ved at indføre brug af TBT i hele landet. To psyki-atrihospitaler er allerede i gang i Slagelse og Aabenraa. Med forelæs-ningen og bogen ønsker vi at introducere medarbejdere i psykiatrien til tilgangen og inspirere flere til at påbegynde dette vigtige arbejde.

Program:
Kl. 14.00 – 14.25: Hvorfor fokus på traumer i psykiatrien og hvordan kan man arbejde traumebevidst med dem af Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann, Psykiatrien VEST i Slagelse & psykolog, ph.d. Sofie Folke, Forsvarets Vete-rancenter
14.25 – 14.40: Behovet for traumebevidsthed i psykiatrien fra et brugerperspektiv af Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen Spor – Brugerforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
Kl. 14.40 – 14.55: Erfaringer med implementering af TBT på intensivt sengeafsnit i Slagelse af Afdelings-sygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker
Kl. 14.55 – 15.10: Erfaringer med implementering af TBT i psykiatrien i Aabenraa af Mathilda Randris Andersen, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark
Kl. 15.10 – 15.25 Det nationale arbejde med at implementere TBT i psykiatrien af Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jacob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene Lauge Berring initiativtagere til det Nationa-le TBT Center
KL. 15.25 – 15.30 Afrunding og tak for i dag

PTSD, komplekse traumereaktioner og dissociation

Traumeklinikken udbyder en række foredrag og kursusforløb, som du kan få ud på din arbejdsplads. Få viden om traumereaktioner og bliv klædt på til at arbejde traumebevidst. Specialtilpassede kurser udbydes efter aftale.

I gennemsnit oplever hver anden i Danmark et alvorligt chok-traume i deres levetid, men langt fra alle udvikler traumereaktioner efterfølgende. Det anslås at forekomsten af PTSD er 2-7% i den almene befolkning i Europa, men i udsatte populationer fx personer med psykiatriske diagnoser, misbrugere, fængselsindsatte eller flygtninge er forekomsten helt op til 25-50%. Samtidig med PTSD forekommer der ofte anden psykisk sygdom fx angst, depressioner og personlighedsforstyrrelser. En forståelse af traumereaktioner er dermed højst relevant for de fleste fagfolk med borgerkontakt, og i arbejdet med socialt udsatte.

Link til yderligere oplysninger on TBT

Traumeklinikken