Opstart og Behandlingsforløbet

Fra behov til opstart og behandling. Sådan er et typisk forløb:

1. Du opretter dig i vores booking system. Det er uforpligtende og GDPR / datasikkert.

Vi sender herefter et spørgeskema, om årsagen til din henvendelse. Hvis vi, ud fra din beskrivelse, vurderer at vi kan hjælpe dig, vender vi tilbage med en tid, til den første indledende vurdering. Du vil også modtage uddybende spørgeskemaer.

2. Den indledende vurdering foretages af en af vores erfarne psykologer.

På baggrund af den, laver vi sammen en plan for det videre forløb.

Hvis den indledende vurdering og/eller de uddybende spørgeskemaer viser et behov for det, anbefaler vi en opfølgende samtale med specialpsykolog.

3. Du starter den efterfølgende traumebehandling 1-2 uger efter sidste samtale. Se forløb,varighed og afslutning.

Den primære behandling er psykoterapi, men hvis du har behov, har du også mulighed for kropsterapi, lægesamtaler og behandling med medicin. Se vores behandlingsmetoder her.

Hvis du udelukkende ønsker en udredningspakke og evt diagnose og ikke et traumeforløb se her.

Indledende vurdering:

Vi foretager typisk denne indledende vurdering, med henblik på i fællesskab at lave en plan for din behandling. Det gør vi ved en samtale på 60-90 minutter med en klinisk psykolog.

Når du starter et forløb i Traumeklinikken er det væsentligt, at vi kender til din baggrund, dine symptomer og tidligere behandling. Vores erfaring er, at mange, der søger behandling for PTSD eller andre traumerelaterede symptomer, enten ikke har fået stillet en traume-diagnose, har fået den forkerte behandling eller har udfordringer, der komplicerer traumebehandlingen. Det kan være andre psykiatriske diagnoser samtidig, kognitive vanskeligheder eller uhensigtsmæssige måder at håndtere det psykiske ubehag på såsom forbrug af psykoaktive stoffer, selvskade eller forstyrret spisning.

Derfor sender vi inden den første samtale 3 spørgeskemaer, for at afdække dette.

Disse komplikationer er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke kan få traumebehandling, men det er vigtigt, at få stillet den rigtige diagnose (ikke klinisk diagnose) og få udfordringer afdækket og drøftet, så et behandlingsforløb kan tilrettelægges på en måde, der vil hjælpe lige netop dig. Langt de fleste, som henvender sig med ønske om behandling, ender med at starte forløb i klinikken. Men der kan være tilfælde, hvor vi anbefaler dig, at søge anden behandling først, hvis dine problemer kræver en specialviden, som vi ikke har i Traumeklinikken.

Opfølgende samtale med Specialpsykolog:

Hvis vi, ud fra besvarelsen af et kort spørgeskema inden den indledende vurdering, eller ved forsamtalen mistænker, at du i tillæg til traumerelaterede symptomer har andre diagnoser eller nogle af de ovenstående udfordringer, så vil vi anbefale, at du i tillæg til samtalen med en klinisk psykolog, også taler med en specialpsykolog eller psykiater. Da det er fagpersoner, der har efteruddannelse i at vurdere psykiatriske diagnoser. Vi kan dog ikke med sikkerhed stille en formel diagnose på baggrund af 1-2 samtaler. Vores hypoteser bekræftes typisk som led i den behandling, som du modtager på klinikken.

Klinikken på hjerevej

Udredningsforløb med henblik på evt. diagnose:

Ønsker du udredning udelukkende med henblik på at få stillet en diagnose, og ikke at komme i behandling, gælder der særlige vilkår. Traumeklinikken laver ikke generelle psykiatriske udredninger, fx ADHD og personlighedsforstyrrelse, men udelukkende udredning med sigte på at afdække traumerelateret psykisk sygdom og comorbiditet hertil. 

Et udredningsforløb består af en udredningspakke: Oprettelse og besvarelse af spørgeskema. Første samtale med en klinisk psykolog, hvor der indhentes oplysninger om din traumehistorik, din sociale situation, tidligere behandling etc. Samt en samtale med en specialpsykolog, hvor symptomer på en eventuel traumediagnose bekræftes og andre psykiatriske problemstillinger afdækkes. Opfølgning på samtalerne enten ved tlf samtale eller kort møde. 

Et sådan forløb er tilstrækkeligt til, at vi kan udtale os om, hvorvidt du har PTSD, tilpasningsreaktion eller belastningsreaktion samt at rejse mistanke om eventuel komorbid sygdom. Har du andre psykiske problemer, som ikke er relateret direkte til dine traumatiske oplevelser, kan diagnostik kræve yderligere 1-3 samtaler alt efter problemstillingernes beskaffenhed. Du får i slutningen af forløbet ca. ½ sides resume af fundene og anbefalinger til behandling, som du fx kan medbringe til din egen læge med henblik på henvisning.

Udredningspakken kan denne grundlag for en evt. opstart af et traumeforløb efterfølgende.

Spørgeskema:

Inden den første samtale sender vi dig yderligere tre spørgeskemaer, som omhandler depressive symptomer, traumesymptomer og livskvalitet. Derudover beder vi dig svare på nogle få formelle spørgsmål, så vi kan bruge tiden i den indledende vurdering bedst muligt. Det er frivilligt, men vi håber du vil bruge lidt tid på at besvare spørgsmålene, da det giver os de bedste forudsætninger for at forstå din problematik og hjælpe dig. Vi overholder GDPR- og persondataforordningen, se mere på her.

Lægeerklæring:

Er du i behandling i klinikken, besvarer din behandler kommunale forespørgsler om udfærdigelse af læge- og psykologerklæringer.

Ønsker du selv et skriftligt resume af udredning, så kan du få tilsendt et sådan svarende til ca. ½ side. Et tilsvarende resume (epikrise) sendes altid til din praktiserende læge, hvis du har givet tilsagn hertil. Ønsker du en fuld erklæring baseret på oplysninger indhentet som led i udredningsforløb, skal der betales ekstra for dette, da det er tidskrævende at udfærdige et skriftligt oplæg til tredje part.

Traumeklinikken udfærdiger aktuelt ikke egentlige speciallægeerklæringer.

For din egen skyld anbefaler vi, at du kun indhenter en sådan erklæring for egen regning, hvis du har en specifik modtager i tankerne og dermed kender modtagerens informationsbehov. Vær opmærksom på at de fleste modtagere såsom kommuner, socialforvaltninger, SU-styrelsen, arbejdsmarkedets erhvervssikring og forsikringsselskaber vanligvis selv indhenter og betaler for en sådan erklæring.

Forløb:

Den primære behandling vil typisk være psykoterapi, men hvis du har behov for det, har du også mulighed for lægesamtaler og behandling med medicin.

Det kan ofte være en god ide at inddrage din familie og/eller din arbejdsplads, men det er dig der bestemmer.

Hos Traumeklinikken sætter vi en ære i altid at være opdaterede på den seneste viden om psykiatriske og psykoterapeutiske behandlingsformer. Det er speciallæger og psykologer, der forestår behandlingen.

Varighed:

Behandlingens varighed er meget individuel, men et typisk terapiforløb er mellem 12-30 samtaler á 45 minutters varighed. Der er ikke nogen max. grænse for antallet af samtaler. Dertil kan komme lægesamtaler mhp. medicinering. Disse er kortere samtaler og vil typisk være 1-2 gange om måneden.

Du kan altid kontakte os ved at ringe helt uforpligtende. Find oplysninger om telefon og en mailformular til hurtig kontakt.

Afslutning:

Det er vores erfaring, at nogle forløb slutter med, at man får meldt afbud/udebliver, og aldrig får bestilt en ny tid. Da der indgås en relation mellem os som terapeuter og dig som klient, har det betydning for os at vide, om du gerne vil afslutte helt, har brug for en pause eller ønsker en ny tid. Vi vil derfor kontakte dig i løbet af nogle dage efter, at du har meldt afbud eller er udeblevet, med henblik på en afklaring af det videre forløb.

Menu